ถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ส่งยอดประชาชนจองวัคซีนโมเดอร์นา

.

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สภากาชาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ขอความร่วมในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่น ๆ

หนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างอิง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ (cv-19) ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันcv-19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้ให้สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งในการสั่งนำเข้าวัคซีนมาฉีดให้แก่ประชาชน ดังความแจ้งแล้วนั้น

ขณะนี้ สภากาชาดไทยได้สั่งจองวั ค ซี นทางเลือก โมเดอร์นา จำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

.

โดยสภากาชาดไทยจะได้รับจัดสรรโควต้าวัคซีนจำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการฉี ดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และแผนการฉีดวัคซีนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด และเงื่อนไขนั้น ๆ

สภากาชาดไทย จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะซื้ อวั คซีนไปฉีดบริการให้กับประชาชนตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และกรุณาแจ้งมายังสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นี้ด้วย

ทั้งนี้ แผนดังกล่าวต้องได้รับกาความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด และจะต้องชำระค่าวั คซี นในราคา 1,300 บาท ต่อโดส

.

โดยหากได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย จะต้องชำระเงินภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และจะทยอยจัดสรรวัคซีนให้ได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป