ประกาศ ขยายเวลาปิดโรงเรียน

.

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ได้ลงนามคำสั่งเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 โดยได้กำหนดข้อปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ เนื่องผู้ติดเชื้ อรายใหม่ยังมีอย่างต่อเนื่อง

จากกลุ่มก้อนแพร่ระบา ดในชุมชน โรงเรียน โรงงาน ตลาด และการเดินทางจากพื้นที่เสี่ย ง ทำให้มีผู้ติดเชื้ อรายใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน

คณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดได้พิจารณาเห็นสมควรบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบา ด ต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยให้โรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษาทุกประเภทที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป งดการใช้อาคารเรียน หรือ สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ ในรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 ก.ค. 64

อีกทั้งยังมีมาตรการปิดสถานบริการหรือ สถานที่เสี่ย งต่อการแพร่โร ค ปิดสถานที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เช่น สถานที่เล่นการพนั นทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนั น ได้แก่ ชนไก่ กั ดปลา ช กมวย วัวลาน ตลอดจนสถานที่ที่จัดให้มีการซ้อ มช นไก่

.

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวต่อไปอีก ได้แก่ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ สนามมวย ศูนย์พระเครื่อง – พระบูชา และสนามพระเครื่อง – พระบูชา โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การฉายหนังกลางแปลง และสถานที่ต่างๆตามที่คณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดกำหนดไว้ มีผลตั้งแต่วันที่ 5-18 กค.นี้

สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ของจ.ราชบุรี ข้อมูล วันที่ 3 ก.ค. พบผู้ป่ว ยรายใหม่เพิ่มจำนวน 98 ราย เป็นรายที่ 1544 – 1641 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ทหาร พนักงานบริษัท เด็กในปกครอง นักเรียน ค้าขาย ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ และไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยมียอดผู้ป่ว ยสะสมทั้งหมด 1,641 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสะสม 509 ราย รักษาหายสะสม 1,027 ราย

.