สั่งปิดทันที แคมป์คนงาน 400 แห่ง

.

พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมแคมป์คนงานทั้ง 400 แห่งในกทม. และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. ทันที หลังเคยมีคำสั่งจะให้ปิดในวันที่ 28 มิ.ย. เพื่อไม่ให้แรงงานเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันการหลบหนี

ในส่วนมาตรการชดเชย ทางกระทรวงแรงงาน จะรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย เงินค่าจ้างชดเชย แทนผู้ประกอบการ ในช่วงที่ปิด 1 เดือน คนงานจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เนื่องจากแคมป์คนงานเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อ กระทรวงแรงงานจะเช็กชื่อคนงานทุกวันเพื่อทำบัญชีค่าจ้างกับตัวแทนนายจ้าง พร้อมกับขอความร่วมมืองดออกจากแคมป์ โดยจะมีมาตรการเยียวให้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ซึ่งเป็นการชดเชยกรณีว่างงาน เพราะเหตุสุดวิสัย จ่ายเงินสดให้คนงานที่แคมป์ ทุกๆ 5 วัน ตลอด 1 เดือนที่ปิดแคมป์ดังกล่าว

.

หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าปลอดภัย ก็จะดำเนินการปลดล็อกแคมป์นั้นกลับมาเปิดให้เร็วที่สุดและอาจไม่ต้องรอถึง 1 เดือน แคมป์คนงานนั้นมีโครงการร่วมกับรัฐหรือเอกชน ก็จะมีการขยายระยะเวลาสัญญาให้ในช่วงที่ต้องหยุดทำงาน

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเด็ดขาด และไม่ให้คนงานเดินทางกลับต่างจังหวัด หน่วยงานของรัฐจะดูแลเรื่องอาหาร นอกจากนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังแคมป์แต่ละแคมป์ตลาด 1 เดือน

.