เตรียมตัวเลย เงินล้าน กำลังมา

โฆษณา

แข่งเรือ แข่งพาย แข่งได้ แต่แข่งวาสนามันยาก อุปมาว่าชีวิตคนเราที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้าน ยศถาบรรดาศักดิ์ หน้าที่การงาน ความร่ำรวยเป็นเศรษฐี บางคนไม่ได้ทำอะไร วันดีคืนดีก็มีคนมาเสนอตำแหน่ง หรือถูกหวยรางวัลเบอร์ 1 คนก็จะบอกว่า เขาคนนั้นเป็นคนมี วาสนา ดี คนไทยหลายคนมักพูดว่าวาสนา แข่งกันไม่ได้ ขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่ทำเอาไว้แต่ชาติปางก่อนส่งผลถึงสมัยนี้ สิ่งนี้เป็นความเชื่อของคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยากดีมีจน ปุถุชน สูงศักดิ์ แม้ผู้เขียนเอง เช่นเดียวกับ 3 วันเกิดต่อจากนี้ วาสนาดี ดวงดี จะวันอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะ

วันพฤหัส

ชะต าของคุณนั้นจะดีกว่าวันอื่น หน่อ ย เพราะมีคนคอ ยช่วยเหลือ มีคนคอ ยสนั บสนุ นรวมถึงมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ก็คอ ยช่ วยเห ลืออ ยู่เหมือนกัน และสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลยนั้นคือความพย าย ามในการในการทำความดี ตั้งใจทำหน้ าที่ของตัวเองมีโอ กาสจะได้ทำงานที่เกี่ ยวข้องกับต่างประเ ทศด้วยและทำงานกับคนต่ างถิ่นมีโอ กาสจะประสบความสำเร็ จสูง

โฆษณา

วันจันทร์

คุณจะได้พบกับผู้ใ หญ่ใจดี อาจเป็นเจ้าน ายในที่ทำงานหรือเพื่ อนที่เป็นรุ่ นพี่เข้ามาสนั บสนุนให้แนวทางที่ดีในอาชี พและการงานของ คุณมีโอ กาสจะได้รับข่ า วดีจากการลงนามว่าจ้ างจะเกิ ดความสำเ ร็จในการค้ าหรือ การค้ าข า ยกับช าวต่ างช าติ แถมท่านยังมีเก ณฑ์ได้โ ช คลาภจากการ เ สี่ยง โ ช คหากเจอคนขา ยให้รับไว้อย่ าปฎิเ สธ ด ว งท่านมี เก ณฑ์สูงจะถูกรา งวัลหลักแ สนถึงหลั กล้านเอาเงิ นนั้นไปตั้งตัวปลดห นี้ปล ดสินมีเงิ นซื้อรถมีเงิ นปลู กบ้ นหลังใหญ่คร อบครั วมีความเป็นอ ยู่ที่ดีไม่ลำบ าก

วันอังคาร

โฆษณา

มีเก ณฑ์ที่ดีในการจะได้รับการเลื่อนตำแ หน่งในหน้าที่การงาน มีเ งินเดือนเพิ่มขึ้นแผนชี วิตที่วางเอาไว้ก็จะประสบผลสำเ ร็จและสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์จะคอ ยคุ้มคร องช่วยเห ลือทำบุญบ้ างทำทานบ้ าง จะได้มีบ ารมีเยอะขึ้น เก็บโ ช คด ว งชะต าไว้ ขอให้พ้นเคร าะ ห์