ผู้ว่าฯ กทม. ล่าสุดประกาศแล้ว

วันที่ 25 เมษายน 2564 พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศ กทม. เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ข้อความปรากฏในประกาศ ดังนี้

ประกาศดังกล่าว

ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้ อสะสมและผู้ติดเชื้ อรายใหมได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง สมควรกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโร คที่ทางราชการกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (1) (7) และมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโร คติดต่อ พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 7 (1) และข้อ 11 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโร คติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

2. ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโร คติดต่อพ.ศ. 2548 ต้องระวางโท ษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้า ยแร งแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของแต่ละพื้นที่ เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19