มีคำสั่ง งานบวช งานแต่ง ห้ามเลี้ยงอาหาร

วันที่ 25 เม.ย. 64 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีโทรสารด่วนที่สุดที่ สฎ 0018.1/ว 2765 ลงวันที่ 24 เม.ย.64 ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ แจ้งว่า ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันนั้น

เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีปัจจุบันพบผู้ติด เพิ่มจำนวน มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องถือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น จึงขอให้นายอำเภอดำเนินการ ดังนี้

1.สำหรับกิจกรรม งานบวช งานแต่งงาน หรืองานอื่นๆ ตามประเพณีนิยม ขอให้งดหรือเลื่อนการอนุญาตออกไปก่อน ซึ่งหากไม่สามารถงดหรือเลื่อน ได้ จะต้องมีมาตรการในการคัดกรองอย่างเข้มข้นและห้ามมิให้มีผู้ร่วมงาน เกินกว่า 50 คน พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน อย่างเคร่งครัด โดยห้ามมิให้มีการจัดเลี้ยงอาหาร และห้ามมิให้มีการ จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่ม แอล กอ ฮอล์อย่างเด็ดขาด

2.ให้กวดขันตรวจสอบบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ อำเภออย่างเคร่งครัด

3.ให้กวดขัน สอดส่อง มีให้มีการลักลอบเล่นการ พ นัน เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเด็ดขาด

4.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนเน้นย้ำ ให้อยู่กับบ้าน และงดการเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น

5.สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ย งสู ง อาทิ ผู้มีประวัติใกล้ชิด ผู้ป่ว ยยืนยัน หรือผู้เคยไปในพื้นที่ เสี่ย งสู ง และอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อสังเกต อาการขอให้กักตัวอยู่กับบ้านจนครบ 14 วันและงดการเดินทางออกนอก เคหสถานโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ขอให้นายอำเภอได้กำกับติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และคำสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัดด้วย