เตือนแล้วนะ โค้งสุดท้าย ม33 รีบยื่นทบทวนสิทธิ

โฆษณา

สำหรับ ม.33 เร ารักกัน อีกหนึ่งมาตรการจากภาครั ฐในการเยี ยวย าประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับความเดื อดร้ อนจาก CV โดยการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ซึ่งผู้ที่ตรวจสอบสิทธิและผ่ านเกณฑ์ ระบบมีการแบ่งช่วงเวลายืนยันตัวตนเป็น 3 ช่วง ซึ่งจะได้รับเงิ นเยี ยวย ารวมทั้งมาตรการ 4,000 บ าท ม33เร ารักกัน ทั้งนี้หากตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน แล้วพบว่า ไ ม่ได้รับสิทธิ จะต้องรีบ ทบทวนสิทธิ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งมี 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ยังไ ม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน และผู้ที่ได้รับ SMS จากธนาคารกรุงไทยว่าชื่อ นามสกุลผิ ด ให้ดำเนินการผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ที่ลงทะเบี ยนแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไ ม่ได้อยู่ในมาตรา 33 จะต้องไปทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั่วประเ ทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น.

โฆษณา

โดยให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเ ทศ หรือโทรส ายด่ วนกระทร วงแร งงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังค ม และสามารถโทรศัพท์สอบถามจากเจ้าหน้ าที่ได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเ ทศ ทั้งนี้ระบบจะประกาศผลทบทวนสิทธิ ในวันที่ 5-11 เม.ย. 2564 ทางเว็บไซต์เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันระบบได้แบ่ งช่วงเวลาการกดยืนยันสิทธิออกเป็น 2 ช่วง

โฆษณา

โดยจะมีผลต่อช่วงเวลาในการรับเงิ นเยียวยา 4,000 บ าทตามที่มาตรการกำหนดด้วย ได้แก่ กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 บาท กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ จำนวน 4,000 บาท อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ม33เรารักกัน รีบทบทวนสิทธิ์ ก่อนพลาดเงิน 4,000 บ าท