วันนี้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ใครที่ยังไม่ลง เช็กด่วนเลย

โฆษณา

เช้านี้ 28 ธันวาคม 2563 เปิดลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ตรวจสอบ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เมื่อเวลา 07.39 น. ยังมีสิทธิ์ที่พักราว 940,000 และตั๋วเครื่องบิน 1,500,000 สิทธิ์

มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงการเกณฑ์การใช้สิทธิ์จองห้องพักจากเดิม 10 คืนต่อคน เพิ่มอีก 5 คืน เป็น 15 คืน ต่อคน

2. เพิ่มจำนวนห้องพักของมาตรการเราเที่ยวด้วยกันจาก 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน

3. ขยายเวลาใช้สิทธิ์มาตรการเราเที่ยวด้วยกันจากเดิมภายใน 31 ม.ค. 2564 เป็น 30 เม.ย. 2564 และ ขยายเวลาการจองห้องพักจากเดิม จองได้ช่วง 06.00-21.00 น. เป็น 06.00-24.00 น.

4. ปรับเพิ่มห้องพักโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเข้าโครงการได้ แต่ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และต้องจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวต ด้วย

5. การอนุมัติให้ธุรกิจรับเงินจากอีเวาเชอร์ เพิ่มเติมประกอบด้วย ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสปา หรือ นวดเพื่อสุขภาพ รถเช่าเพื่อการท่องเที่ยว และเรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยว แต่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

โฆษณา

6 ปรับเกณฑ์การสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน จาก 2,000 บาทต่อที่นั่ง เป็น 3,000 บาทต่อที่นั่งเฉพาะเมืองหลักทางการท่องเที่ยว 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากcv-19 โดยมีอัตราการร่วมจ่าย (Co-pay) เท่าเดิม

7. กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ โครงการฯ โดยกำหนดให้แสดงหลักฐานประกอบการลา ได้แก่ (1) หลักฐานแสดงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และ (2) หลักฐานแสดงการเช็คอินและเช็คเอ้าท์โรงแรงที่พักตามโครงการฯ

โฆษณา

8. จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางในรูปแบบ Consumer Fair จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคใต้ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมโครงการฯ ควบคู่กับมาตรการสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว งบประมาณ 9 ล้านบาท