กระทรวง พม. เผย 4 กลุ่มบุคคล ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 2,000กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เผย 4 กลุ่มบุคคลต่อไปนี้ เท่านั้น ถึงมีสิทธิขอรับเงินเยียวรายละ 2,000 บาท

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. ชี้แจงเรื่องการขอรับเงินเยียว 2,000 บาท ว่า กลุ่มเป้าหมายที่สิทธิรับเงินเยียวยารายละ 2,000 นั้นไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดที่มีสิทธิ ผู้มีสิทธิมีอยู่ด้วยกัน 4 กลุ่มบุคคล ได้แก่

1. เด็ก

2. คนพิการ

3. ผู้สูงอายุ

4. ผู้ที่เดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ทั้ง 4 กลุ่มบุคคล นี้ ทางกระทรวงพร้อมมอบความช่วยเหลือ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบ และประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ก่อนว่าเดือนร้อนจริงหรือไม่ อย่างไร มีความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด โดยต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีไปตามขั้นตอนในการตรวจสอบ

หากผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้ว เห็นสมควรมอบความช่วยเหลือ จึงสามารถจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน 2,000 บาทได้