เผยวิธีไหว้ ท้าวเวสสุวรรณ

เผยวิธีไหว้ “ท้าวเวสสุวรรณ” ชีวิตไม่ราบรื่น ทำอะไรติดขัดให้ขอท่าน

เชื่อว่าหลายคนเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของ ท้าวเวสสุวรรณ และสำหรับใคคร

ที่ขอพรจาก ท้าวเวสสุวรรณ ให้ชีวิตพบความสุขความเจริญ วันนี้ วันวาน

วิธีการขอพรบนบานมาบอกให้กับทุกท่าน โดยเฉพาะกับท่านที่กำลังเจอปัญหาใหญ่

หนักใจก็จะค่อย ๆ ห า ย ทุ ก ข์ได้ในเร็ววัน

ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้ทรงรับทราบแล้ว โปรดประทานพรให้ลู กๆ

และ ครอบครัว ประสบ แต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และ ขอให้เสด็จ

ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆ และ ครอบครัวปราศจาก

ภั ย ทั้งหลาย อั น ต ร า ย ทั้งปวง ตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ

หากท่านมีความ ทุ ก ข์ เรื่องใดๆ จะบนก็ให้กล่าวดังนี้

เนื่องจากตอนนี้ ลูกมี ทุ ก ข์ มีเคราะห์ เรื่องลูก จึงขอกราบ ขอบารมี

เสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดช่วยปัดเป่า ทุ ก ข์ หรือเคราะห์

เรื่อง.. ลูกขอพึ่งบารมี พ ร ะ พุทธ พ ร ะ ธรรม พ ร ะ สงฆ์ และ

ท่านท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ขอให้เรื่อง.. ลูกขอบนท่านด้วย

เมื่อสำเร็จผล ลูกจะทำกุศลถวาย ให้ขอเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ

ได้โปรดอนุเคราะห์ลูก ด้วยเถิดเจ้าคะ สาธุ สาธุ การบนบานนั้น

หากบนบานในเรื่องสำคัญ ต้องปฏิบัติตามนี้

– บนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วย สังฆทานหนึ่งชุด ในสังฆทาน ให้มีรองเท้า พ ร ะ 1 คู่

อาสนสงฆ์ 1 ผืน พ ร ะ พุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1ชุด

– บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วย สังฆทาน หนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

หรือถวาย พ ร ะ พุทธรูป 9 นิ้ว

– บนเรื่องความรัก หรือครอบครัว ให้บนด้วยการ ถวายดอกกุหลาบแดง

บูชารูปปั้น ท่านท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด

วันตัว วันที่เราเกิด และวันพระ

– บนเรื่องความ เจ็ บ ป่ ว ย และ สุขภาพ ให้ท่านบนด้วย การถวายหนังสือ

สวดมนต์ ยิ่งเป็นสวด 9 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี ถวายวัดไหนก็ได้

ปล่อยปลา กี่ตัวก็ได้

– บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วย การทำบุญสร้าง พ ระไตรปิฎก ตำราเรียน

นักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์ หรือสามเณร ในวัดที่มี

พ ร ะ สงฆ์เรียน พ ร ะ ปริยัติธรรม ก็ได้

– บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้า ทำงาน และ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย

ให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน ข้าวของทุกชนิด

ในการบนแต่ละอย่างเมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าว

เมื่อท่านได้ดั่งปรารถนาแล้วจึงให้ไป ทำบุญ ถวายวัดไหน ก็ได้ ที่เป็นวัดใน

ศ า ส น า พุ ท ธ แล้วกรวดน้ำ อุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร

ที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกำหนดการ คือไม่เกิน 1 เดือน เห็นผล

การถือศีลแปด ถือที่ไหน ก็ได้ ขอให้ครบในตัวศีล เป็นพอการบน

ต้องเป็นเรื่องที่ ไม่ผิดศีลธรรมเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย

หรือ ทิ้งมนุษย์ หากแต่ ม นุ ษ ย์ ระลึกถึง โดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม

จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์ การให้บนเช่นนี้ คือ

ให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้ บารมีเทพ

เทพนั้นสงเคราะห์คน ไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะ แล้ว

ไม่มีความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้อง พึ่งกินของเซ่นสรวง สั ง เ ว ย

หรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมา กราบไหว้ ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่อง

หรือกราบกราน พิธีรีตองแปลกๆ ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหม

เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อย มนุษย์จากไปให้ไปเป็น เทวดา

หรือเสมอตัว เป็น ม นุ ษ ย์ เหมือนเดิม อย่าให้ลงอบายภูมิเลย

แล้วเร่งสู่ทางพระนิพพาน

เมื่อรู้วิธีบนก็จะต้องรู้วิธีแก้นะ โดยเฉพาะใครที่บนแล้วได้รับสิ่งที่บนเรียบร้อย

เราก็ไม่อาจจะหาหลักฐานอะไรมาวัดได้ว่าใครเป็นคนอำนวยความสำเร็จมาให้

เรากันแน่ นอนว่าสำคัญสุดคือ ความพยายามของตัวเราเองว่าจะต้องเต็มที่

กับมันแล้วการบนบานกับท้าวเวสสุวรรณเข้ามาช่วยอีกแรงก็จะยิ่งส่งผล

ให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังได้ง่ายมากขึ้น

และนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล