กลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์รับเงิน 15,000 สิ้นเดือน ก.ค.โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความช่วยเหลือ คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของกองทุนประกันสังคม ที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องตกงานหรือถูกเลิกจ้าง และไม่ได้รับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน เนื่องจากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ไม่ครบ 6 เดือนตามเงื่อนไข

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับเงินชดเชยครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 59,776 คน ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มิ.ย. – ส.ค. 63) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

โดยกลุ่มที่จะได้รับเงินนั้นคาดว่าเป็นปลายสิ้นเดือนนี้นั้น คือกลุ่มที่จะได้ 5000 ในเดือนแรก โดยจ่ายเป็นระยะเวลา3เดือน นับจากสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมนั้น โดยคือ 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

-กลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วัน

-กลุ่มรับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท มีจำนวนทั้งหมด 86,128 คน

และกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินนั้น คือกลุ่มที่มีประกันสังคมเกิน 6 เดือนแล้ว แต่จะมีมาตรการดูแลช่วยเหลือต่อไป

ขอบคุณ ประกันสังคม